Dierengarantie fb
 Een initiatief van Kristien Ghys voor BSPCA

 

Home

Contact

Vonnissen              

 

dg

 

 

 

Garantiecertificaat

Ik kocht een zieke pup. Wat nu?
 
 
 
 
 
 

Garantiecertificaat Bijlage XI bij het K.B. van 27 april 2007 houdende
erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren.
Art.  30. [1 § 1. De verantwoordelijke van de kwekerij of handelszaak geeft bij de verkoopvan een hond of een kat een waarborg over
 de gezondheid van het dier.
Daartoe overhandigt hij de koper een behoorlijk ingevuld garantiecertificaat dat overeenstemt met het model in bijlage XI. Een exemplaar van dit certificaat wordt gedurende ten minste zes
 maanden door de verkoper bewaard. Dit exemplaar wordt ter beschikking gehouden van de controlerende overheid.
Kijk of u het nieuwe garantiecertificaat heeft meegekregen dat geldig is vanaf 21/4/2019 en volgens de regelgeving op papier moet ondertekend worden bij elke verhandelingvan honden en/of katten bij alle erkende kwekers
 (hobby, beroeps en kweker-handelaar).

Kijk of er geen wijzigingen in de tekst zijn aangebracht
 wat in strijd is met
 artikel 1649quinquies van het burgerlijkwetboek samen gelezen met artikel 1649octiesburgerlijk wetboek.
Ook in strijd met artikel 30 kb 27 april 2007.Kijk of het volgnummer bovenaan is ingevuld, zo niet is dit een inbreuk op artikel 30, § 1, zin 2 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 hetwelkstelt: “Daartoe overhandigt hij de koper een
 behoorlijk ingevuld garantiecertificaat dat overeenstemt met het model in bijlage XI.”
 Op fiscaal vlak begrijpt u dat het niet zonder redenis dat het volgnummer niet wordt ingevuld. Immers,
 het betreft een boekhoudkundig document waaruitmoet blijken hoeveel puppy’s er verkocht zijn.
Indien het volgnummer niet is ingevuld, is de kans reëel dat deze ondernemer bepaalde
 inkomsten niet aangeeft. Gelet op de gemiddelde verkoopprijs van een rashond van rond de
 750 euro (exclusief BTW), is duidelijk dat er eenaanzienlijk risico is dat belangrijke belastinginkomsten
 (directe en indirecte belastingen) ontdoken worden.
Kijk of de beschrijving van het dierop het garantiecertificaat overeenkomt met de gegevens in het paspoortje
 (chipnummer, ras, geslacht,  geboortedatum, inentingsdatum, …)

Is het certificaat door beide partijen getekend ?

BELANGRIJK !!!
Het samen aanbieden en cumuleren

 van de “ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN” met het GARANTIECERTIFICAAT  door de
verkoper aan de consument, maakt een misleidende handelspraktijk uit in de zinvan artikel VI.97,77 van het Wetboek
 Economisch Recht. Beide documenten spreken elkaar voor een stuk tegen en zaaien dus verwarring bij de consument.
Bovendien strijdt het beding in de“Algemene verkoopsvoorwaarden” waarin gesteld wordt dat de koper
 alleen maar zou mogen handelenin overleg met de dierenarts die is aangeduid door de verkoper met
 artikel 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek. Het Arrest Raad van State nr. 247.721 van 8 juni 2020 van Animaux Zoo/Andibeltegen het Vlaamse Gewest heeft hetgebruik van het Garantiecertificaat integraal goedgekeurd. Het gebruik van de “Algemene verkoopsvoorwaarden” is nietig.

 

 

Ondernemingsnummer VZW: 0835.070.624

ADRES:  Koornbloemplein 5    2610 Wilrijk    België